Одржливо постапување со отпадот на територија на општина Гевгелија 1


Четврта година од започнување на еколошки акции, подигање на свеста, револуционерни акции, герила акции, Changemakers4all започнува со активности како и активна работа за подигање на свеста за отпадот што го создаваме, едукација на жителите, активно вклучување на жителите на општина Гевгелија во еколошки акции во соработка со ЈПКД”КОМУНАЛЕЦ”Гевгелија, како и драстично намалување на волуменот на отпад и работа на терен со инспекторат за заштита на животната средина Гевгелија.
Поддржано од Civica Mobilitas Community
Локација – Ново Конско
Фотографии – Димитар Мијов

Related Post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*